حسین عبادالهی

حسین عبادالهی مدرس: فلوت کلیددار


سوابق تحصیلی و هنری: کارشناس ارشد نوازندگی فلوت از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا. نوازندگی را نزد آقای محمد علی لقا آغاز کرد و با آقای مجید سینکی ادامه داد. همچنین در دانشگاه تهران از محضر دکتر آذین موحد بهرمند گردید. همکاری و اجرای کنسرت با ارکستر انجمن فرهنگی اتریش، ارکستر موسیقی نو، آنسامبل معاصر تهران و کر فلوت تهران(در ایران و اروپا). شرکت در مستر کلاس های معتبر در ایران و اتریش نزد اساتیدی چونMatthias Ziegler، Barbara Gisler-Hasse، کوشیار شاهرودی، فروغ کریمی و رضا ناژفر.
معرفی، ضبط و اجرای قطعات آهنگسازان معاصر ایرانی و اجرای رسیتال در ایران و اتریش از دیگر فعالیت های وی به شمار می رود.