گوارا احمدی

گوارا احمدی مدرس: سه تار و تنبور

سوابق تحصیلی و هنری: کارشناس نوازندگی موسیقی ایرانی با ساز سه تار

فراگیری موسیقی از سال ۷۴ با ساز تنبور نزد استاد یحیی رعنایی و سپس نزد استاد آرش شهریاری
فراگیری سه تار نزد استادان محمد رضا ابراهیمی، کیوان ساکت، وصال عربزاده، مسعود شعاری، رضا پرویز زاده.
عضویت در گروه روحتاف به سرپرستی سید آرش شهریاری
عضویت در گروه سه‌تار دانشگاه شیراز
عضو آنسامبل هنگام
اجرای کنسرت های مختلف در شهرهای شیراز، کرمانشاه، کرج و تهران.
سازندگی سه تار و تنبور
آلبوم مشق نام لیلی از گروه روحتاف
 آلبوم نوهنگام